Cirkulär ekonomi – en global framtidsbransch

Om oss

Smålands Metall & Återvinning AB är ett serviceföretag i återvinningsbranschen.
Vi samlar in och återvinner järn- och metallskrot från tillverkningsindustrin.
Vi tar gärna ett helhetsgrepp om återvinningen på Ert företag

Vår anläggning

Från vår anläggning belägen strax söder om Skillingaryd täcker vi in hela södra Sverige. Via våra partners i Tyskland bedriver vi även försäljning av skrot- och metallråvaror till Europa och Asien. Vi har en branscherfarenhet på 25 år och vi har mångåriga försäljningskanaler i Sverige och internationellt.

Miljöinriktad verksamhet

Smålands Metall & Återvinning AB startade för 15 år sen och vår anläggning utvecklas ständigt mot en ännu mera hållbar och effektiv metallåtervinning. Vi arbetar ständigt med att minska utsläpp och för en förnybar och än mer miljöinriktad verksamhet.

Ni är varmt välkomna med er förfrågan.

Cirkulär ekonomi

I en cirkulär ekonomi återanvänds och återvinns så mycket som möjligt.

Världens resurser är under press från en ständigt ökande och mer köpkraftig världsbefolkning. En övergång till en cirkulär ekonomi krävs för att spara på resurserna och minska på klimatförändringar för kommande generationer. 

Metaller lämpar sig särskilt väl för detta då det är stor brist på metaller globalt.

Framställningen av metaller kräver stora mängder energi. Vid återanvändning av till exempel aluminium besparas upp till 95%.

Smålands Metall & Återvinning är en del i den globala cirkulära ekonomin och är ett miljövänligt och långsiktigt företag inom återvinningsbranschen.

Våra värderingar

Smålands Metall & Återvinning AB  arbetar effektivt, hållbart och långsiktigt. Vi har en lång och gedigen erfarenhet och kunskap inom branschen.

Vi tar ansvar för att våra affärer följer de regler och lagar som finns både lokalt och globalt. Vi håller en ekonomi i balans. Våra leverantörer och kunder skall känna sig trygga i att vi bedriver ett trovärdigt företagande.

Hållbarhet

Vi jobbar aktivt mot en bättre värld

Andelen energi som baserar på fossila bränslen i världen är ca 80 procent och detta är en av de viktigaste orsakerna till klimatförändringarna. Världen måste komma ifrån fossila bränslen och påskynda omställningen till ett mer hållbart energisystem. Därför satsar vi på förnybar energi källa såsom en egen solcellspark på vår anläggning.

Vi arbetar mot att:

– Till 2030 väsentligt öka andelen förnybar energi.

– Till 2030 fördubbla energieffektiviteten i sin verksamhet.

– Till 2030 stärka det internationella samarbetet för att underlätta tillgång till forskning och teknik inom ren energi. Det inkluderar förnybar energi, energieffektivitet, samt främja investeringar i infrastruktur och ren energiproduktion.

– Till 2030 bygga ut infrastrukturen och uppgradera tekniken för att kunna leverera moderna och hållbara energitjänster till alla i utvecklingsländerna, i synnerhet de minst utvecklande länderna och små önationer under utveckling.

Vi arbetar mot delmål 9.4

I samhällen som har en positiv utveckling är en stabil infrastruktur mycket viktig. Vi måste ha mer hållbar industri och infrastruktur för att lättare ta hand om framtidens problem.

Nya idéer och teknologisk utveckling är grunden för hållbara sociala, ekonomiska och ekologiska lösningar. På detta sätt skapas nya marknader och nya jobb som bidrar till en effektiv och jämlik användning av resurser. Det är viktigt med hållbar industri, forskning och teknik för en hållbar utveckling.

Vi arbetar mot globala målet nr 13

Klimatförändringarna är ett verkligt och obestridligt hot mot hela vår civilisation. Utsläppen av växthusgaser fortsätter att stiga och som följd riskerar vi att nå en genomsnittlig global uppvärmning som överstiger två grader, vilket skulle få allvarliga konsekvenser för ekosystemet, havsförsurningen, mänsklig säkerhet, matproduktion, vattentillgång, hälsa och ökad risk för naturkatastrofer.

Vi investerar i ny maskinpark, innovativa och miljöanpassade återvinningsmaskiner samt förnybar el för att anpassa verksamheten till det globala målet nummer 13.

Delfinansieras av Naturvårdsverket genom Klimatklivet